Cyberromans.pl

Polityka prywatności i warunki korzystania z serwisu Cyberromans.pl

Serwis Cyberromans.pl adresowany jest do osób chcących nawiązać niezobowiazujace, anonimowe znajomości. Specyfika tego serwisu powoduje konieczność zbierania danych osobowych. Podawanie tych danych (rejestracja w serwisie) jest dobrowolne i bezpłatne. Dane osobowe nie są udostępniane w sposób umyślny i świadomy żadnym osobom ani firmom nie związanym z działalnością tego serwisu.

Informacje ogólne - rejestracja użytkownika

 1. Dostawcą usług w ramach Serwisu Cyberromans.pl jest Twożywo Sztuczne
 2. Suskrybentem serwisu może być każda osoba fizyczna, która posiada dostęp do sieci zwana dalej "Użytkownikiem".
 3. Aby korzystać z zasobów systemu, Użytkownik musi założyć osobiste konto, zwane dalej "Kontem". W tym celu powinien zapoznać się z regulaminem, a następnie prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami wypełnić formularz rejestracyjny.
 4. Wysyłając formularz Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Twożywo Sztuczne w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 z 1997 r.).
 5. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzach rejestracyjnych. Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. Użytkownik może na bieżąco dokonywać ich aktualizacji bądź zmiany. Na życzenie Użytkownika Twożywo Sztuczne dokona całkowitego usunięcia danych lub Konta.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości lub z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

Dostępność usług i reklamacje

 1. Użytkownicy serwisu Cyberromans.pl mają możliwość umieszczania w systemie własnego profilu oraz zdjęcia profilowego (awataru). Zabrania się zamieszczania w profilu danych umożliwiających identyfikację Użytkownika serwisu takich jak np. numer telefonu czy adres email.
 2. Twożywo Sztuczne nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w profilach Użytkowników czy przesyłane wiadomości w ramach Serwisu.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie reklam, promocji, ogłoszeń zbierania funduszy, prowadzenia kampanii oraz publikowania treści sprzecznych z polskim bądź międzynarodowym prawem, naruszających zasady etyczne, obyczajowe itp.
 4. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników mających ukończone 18 lat.
 5. Prowadzenie korespondencji z innymi użytkownikami jest możliwe bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów czy opłat.
 6. Nie udostępniaj swoich prywatnych konwersacji publicznie. Jeśli nie otrzymałeś od drugiej osoby zgody na opublikowanie rozmowy, zachowaj ją jako prywatną.
 7. Twożywo Sztuczne zastrzega sobie prawo usunięcia każdego konta z systemu bez ostrzeżenia i podawania przyczyny w szczególności:
  1. umieszczania na koncie treści o zawartości pornograficznej, adresów innych stron internetowych, treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz sprzecznych z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.
  2. prób wykorzystywania konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych), a także działania na szkodę Twożywo Sztuczne.
  3. przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.
  4. naruszenia prawa autorskiego.
  5. świadome lub nieświadome powodowanie niestabilności systemu usług związanych z Serwisem za pomocą mechanizmów informatycznych.
  6. usiłowania dokonania wyłudzenia na szkodę innych Użytkowników poprzez zamieszczenie na Koncie treści sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt.
  7. założenia więcej niż jednego konta na jedna osobę.
  8. rozpowszechniania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji lub składanie fałszywych oświadczeń może spowodować usunięcie Cię z platformy.
  9. szkodliwego zachowania, takiego jak doxing, szerzenie nienawiści, dyskryminacja lub szantaż nie będą tolerowane na naszej platformie.
 8. Twożywo Sztuczne zastrzega sobie prawo do usunięcia konta bez ostrzeżenia, jeżeli konto jest nie używane dłużej niż 1 rok.

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest Twożywo Sztuczne. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: adres e-mail lub adres IP.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@cyberromans.pl.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. 'ciasteczka') stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Cyberromans.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 'sesyjne' (session cookies) oraz 'stałe' (persistent cookies). Cookies 'sesyjne' są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 'Stałe' pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zasady współpracy

 1. Twożywo Sztuczne dołoży wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe działanie Serwisu i chronić dane znajdujące się na serwerach Twożywo Sztuczne.
 2. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta lub Serwisu Pracownik Twożywo Sztuczne ma prawo sprawdzić techniczne aspekty funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.
 3. Twożywo Sztuczne nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości
  2. treści umieszczane w ogłoszeniach Użytkowników czy przesyłane w ramach Serwisu (wiarygodność kont nie jest kontrolowana)
  3. skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika
  4. przerwy w funkcjonowaniu systemu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy
  5. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi.
 4. Twożywo Sztuczne nie będzie udostępniać danych identyfikacyjnych osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, ani też nie będzie ich odsprzedawać.
 5. Twożywo Sztuczne zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach Serwisu.
22 maja 2023

© 2024 Cyberromans.pl